ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Ucdela college

Хөтөлбөрүүд
Ерөнхий англи хэл: 7 хоногт 20 цаг ба төлбөр  €136 

Академик англи хэл: 7 хоногт 20 цаг ба төлбөр  €152 

WORK AND STUDY PROGRAMME: 7 хоногт 20 цаг ба төлбөр €3,400